.

: Íå ðîé ÿìó äðóãîìó - îí ìîæåò èñïîëüçîâàòü åå ïîä ôóíäàìåíò.

  
  
       
     
 
       
      
     
  
   
       
    
       
     
       
  
  
       
     
      
 
    
       
   
 
       
      
      
 
   
       

: Ðàáîòîþ â îäíîé êîíòîðå, òîðãóþùåé öâåòíûì ìåòàëëîì. Åæåäíåâíî
ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü ïî òåëåôîíó ðàçíûå äóðàöêèå âîïðîñû. Èç
ïîñëåäíåãî - ñðàçèâøèé íàïîâàë: "À ÷åðíî-áåëîãî ìåòàëëà ó âàñ íåò?".

Rambler's Top100
generic viagra 100mg cheapest price