2020 •
25


Äåíü àâèàöèè.

: Æåíùèíà âñòðå÷àåò ïî îäåæêå, à ïðîâîæàåò ïî óòðó.

:Ñèäÿò â îäíîé êàìåðå òþðüìû áàáíèê, ñàäèñò è îíàíèñò. Áàáíèê: - Ýõ, æåíùèíó áû
ñþäà... Ñàäèñò: - È êàñòåòîì, êàñòåòîì ïî ïèçäå... Îíàíèñò (â ðèòì ñâîåìó
çàíÿòèþ):
- Âñå ýòî ìå÷òû, ìå÷òû, ìå÷òû.

:

Äÿäÿ ÝÌÝÑÏÝÎ

Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé

Ñëàâëþ, îò âîñòîðãà âîÿ,
Äÿäþ ÝÌÝÑÏÝÎ ÿ.
Âèäèò äÿäÿ: âóçîâöû
 ãîëîä çíàíèåì ãðóçÿòñÿ.

Íà ãîëîäíûõ âóçîâ ãëÿäÿ,
Âäðûçã ðàñ÷óâñòâîâàëñÿ äÿäÿ.
Ãîâîðèò, ãëàçà êîðÿ÷à:
«Âîò âàì — çàâòðàê ðàçãîðÿ÷èé.

×åðíîìîðñêèõ óñòðèö ñ ïèñêîì
Çàåäàéòå ñóïîì-áèñêîì.
Åøüòå, åñëè ê äè÷è ïàäêè,
Íà æàðêîå êóðîïàòêè.

Ðûáêó åëè? Àõ, íå åëè?
Âîò íà òðåòüå âàì — ôîðåëè.
À íà ñëàäêîå æå
Æðèòå ýòî áëàìàíæå.

Íå çàáóäåòå âåêà
Çàâòðàê íà äâà ÷åðâÿêà!»
×òî æ, ÿ äÿäþ íå âèíþ:
Îí ïðèâûê ê òàêèì ìåíþ.

Òîëüêî ÷òî-òî âóçîâöû
Íå åäÿò, êîíôóçÿòñÿ.
«×òî ïðèóíûëè? Áîêàëû íå ïåíèòå?!
Æèð êóðîïàòêè øàìïàíñêèì ïîëåé!»

«Äîáðûé äÿäÿ, ó íàñ ñòèïåíäèé
Òîëüêî âñåãî — 25 ðóáëåé!»
Òû ðàññêàæè, ÝÌÝÑÏÝÎ, íàì,
×òîáû çàæèòü ñ êîìñîìîëîì â ëàäàõ,

Ìíîãî ëü òàêèõ ðàñöâåòàåò ïèîíîì
 ðàñêàíöåëÿðñêèõ âàøèõ ñàäàõ?
Îïóñòèëè áû, ìå÷òàòåëè, ãîëîâêè
Ñ ïîäíåáåñèé íà âîíþ÷èå ñòîëîâêè.

: Ìàòü çâîíèò äî÷êå-äåâÿòèêëàñíèöå:
- Ëåíà, òû ïî÷åìó íå â øêîëå?
Äî÷êà:
- Ìàì, à ÿ òóäà â÷åðà õîäèëà.
Rambler's Top100