2021

: Âàì äåíåã íà äîðîãó íà õóé äàòü?

    
       

: Ñåãîäíÿ ïî ðàäèî:- Ãðóçèÿ òðåáóåò âûâîäà ðîññèéñêèõ âîèñê.
Ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà âûðàçèëà ãîòîâíîñòü âûâåñòè âîéñêà, íî òîëüêî â îáìåí
íà âûâîä "ñêóëüïòîðà".
Alga/
Rambler's Top100