: Ãåðàñèì, Èâàí, Êñåíèÿ

 

2021 •
6

: Íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ æåíùèí, íå ëþáèòü èõ íåâîçìîæíî.

:Ïðîâåðÿþùèé èç øòàáà íåîæèäàííî ïðèëåòàåò íà âåðòîëåòå â îòäåëüíóþ ðîòó.
Ïðèçåìëèâøèñü, îí ñðàçó îòìå÷àåò, ÷òî òåððèòîðèÿ äàâíî íå ïðèáèðàëàñü, âåçäå
ìóñîð, ãðÿçü. Âçáåñèëî ïîëêîâíèêà è òî, ÷òî ñîëäàòû, ïðîõîäÿ ìèìî, êàê áóäòî íå
çàìå÷àëè åãî - ÷åñòü åìó òàê íèêòî è íå îòäàë. À êîãäà, îòêðûâ äâåðü è âîéäÿ â
êàçàðìó, îí íå óñëûøàë êîìàíäû "Ñìèðíî", íå âûäåðæàë è çàêðè÷àë:
- Äà ÷òî çäåñü, ÷åðò âîçüìè, çà øàðàøêèíà êîíòîðà? Èç êàíöåëÿðèè âûáåãàåò
ìàëåíüêèé îôèöåð è ïðåäñòàâëÿåòñÿ:
- Òîâàðèù ïîëêîâíèê, êîìàíäèð ðîòû êàïèòàí Øàðàøêèí.

:

Ìîÿ æèçíü

Ñåðãåé Åñåíèí

Áóäòî æèçíü íà ñòðàäàíüÿ ìîÿ îáðå÷åíà;
Ãîðå âìåñòå ñ òîñêîé çàãðàäèëè ìíå ïóòü;
Áóäòî ñ ðàäîñòüþ æèçíü íàâñåãäà ðàçëó÷åíà,
Îò òîñêè è îò ðàí èñòîìèëàñÿ ãðóäü.

Áóäòî â æèçíè ìíå âûïàë ñòðàäàíüÿ óäåë;
Íåçàâèäíàÿ ìíå â æèçíè âûïàëà äîëÿ.
Óæ è òàê â æèçíè ìíîãî âñåãî ÿ òåðïåë,
Èçíûâàåò äóøà îò òîñêè è îò ãîðÿ.

Äàëü òóìàííàÿ ðàäîñòü è ñ÷àñòüå ñóëèò,
À äîéäó — òîëüêî ñëûøàòñÿ âçäîõè äà ñëåçû,
Âäðóã íàñòóïèò ãðîçà, ñèëüíûé ãðîì çàãðåìèò
È ðàçðóøèò âîëøåáíûå, ñëàäêèå ãðåçû.

Äîãàäàëñÿ è ïîíÿë ÿ æèçíè îáìàí,
Íå ðîïùó íà ñâîþ íåçàâèäíóþ äîëþ.
Íå ñòðàäàåò äóøà îò òîñêè è îò ðàí,
Íå ïîìîæåò íèêòî íè ñòðàäàíüÿì, íè ãîðþ.

: Â÷åðà áåðó â ïðîêàòå àíèìå, áàáóøêà íà êàññå: "Êðàñîòêè - ãîëîâîðåçû?
Õîðîøèé ôèëüì!!!"
Rambler's Top100