: Àêóëèíà, Ãåîðãèé, Äàíèèë, Íèë

 

2021 •
20

: Ìíå, êàê íàñòîÿùåé ìàçîõèñòêå, íðàâÿòñÿ ðóññêèå ìóæ÷èíû, êîòîðûå â
áîëüøèíñòâå ñâîåì íå âîñïðèíèìàþò æåíùèíó êàê ðàâíîãî ñåáå ÷åëîâåêà,
íî çàòî óìåþò ëþáèòü. (c) Tiki

Elle

:
Îäíàæäû ó ÷óê÷è ñïðîñèëè:
- À âû ó ñåáÿ íà ×óêîòêå ñëóøàåòå âðàæåñêîå ðàäèî?
- Äà.
- Íó è ÷òî îíè ãîâîðÿò?
- Äà âñå áîëüøå ïóãàþò.
- À êàê ïóãàþò?
- À âîò òàê: ó-ó-ó-ó!

:

Ðóññêîé æåíùèíå

Ôåäîð Òþò÷åâ

Âäàëè îò ñîëíöà è ïðèðîäû,
Âäàëè îò ñâåòà è èñêóññòâà,
Âäàëè îò æèçíè è ëþáâè
Ìåëüêíóò òâîè ìëàäûå ãîäû,
Æèâûå ïîìåðòâåþò ÷óâñòâà,
Ìå÷òû ðàçâåþòñÿ òâîè...

È æèçíü òâîÿ ïðîéäåò íåçðèìà,
 êðàþ áåçëþäíîì, áåçûìÿííîì,
Íà íåçàìå÷åííîé çåìëå, —
Êàê èñ÷åçàåò îáëàê äûìà
Íà íåáå òóñêëîì è òóìàííîì,
 îñåííåé áåñïðåäåëüíîé ìãëå...

: Ñåãîäíÿ 9 ëåò êàê ìû ïîæåíèëèñü.
Â÷åðà ñïðàøèâàåì ñûíà:
- Ãðèø, à òû çíàåøü êàêîé ó íàñ çàâòðà ïðàçäíèê?
Ãðèøà ÷åøåò ðåïó è âûäàåò:
- Äåíü ïîáåäû, ÷òîëü?
Ïÿòü ñåêóíä èçóìëåííûé òèøèíû è ïåðë æåíû:
- Àãà, äåíü ïîáåäû... ïîáåäû ìíîé íàä òâîèì ïàïîé!!! ))
Âîò òàêàÿ âîåííàÿ èñòîðèÿ.
Mayskiy
Rambler's Top100