: Ïüÿíêà óäàëàñü, åñëè åñòü ÷òî íå âñïîìíèòü...

 
   
       
    
   
       
    
       
     
       
  
  
       
     
       
    
       
   
 
       
      
      
 
   
       
    
 
       
      
     

: Îòêðîâåíèÿ ýììèíðàíòà, äâà ãîäà íåáûâøåãî â Ðîññèè:
- Çíàåøü, âîò ÷èòàþ àíåêäîò.ðó è æàëåþ... î òîì ÷òî èñ÷åçëè àíåêäîòû,
ïîíÿòíûå âñåìó ìèðó. Ñåé÷àñ ó ßíäåêñà ñïðàøèâàë, êòî òàêàÿ Êñåíèÿ
Ñîá÷àê...
/íå àíåêäîò/
Rambler's Top100